اشتغال سرپرست خانواده ها

اشتغال سرپرست خانواده ها به منظور خود کفایی سرپرست خانواده های تحت پوشش خیریه  رایزنی جذب توسط شرکت های موجود در منطقه انجام شد . در همین راستا شرایط استخدام ۵نفر در پتروشیمی ها فراهم شد که هم اکنون مشغول بکار هستند.  در صورت حمایت مسولین تعداد زیادی از افراد تحت پوشش شرایط استخدام در مجموعه های نفت و گاز را دارند که اگر این مهم فراهم آید سطح زندگی افراد تخت پوشش خیریه ارتقاء خواهد یافت.

    اشتراک گذاری

نظرات