بهبود شرایط زندگی خانواده نیازمند

بهبود شرایط زندگی خانواده نیازمند
خانواده ای از سوی شورای شهر بهارستان به خیریه معرفی می گردد که با بازدید کارشناسان مشخص می شود آین خانواده ۵نفر از داشتن حداقل امکانات محروم می باشند..
دو دختر و پسر خانواده ترک تحصیل کردند ، با همت خیریه پسر به کلاس درس برگشته و یکی از دختران جهت دریافت وام به کمیته امداد معرفی می شود .
با همکاری کمیته امداد و خیریه مشکل گاز کشی خانه رفع خواهد شد و مقداری امکانات اولیه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت .
مواد عذایی و پوشاک از دیگر کمک های خیریه به این خانواده می باشد .
خیریه آرامش زندگی آمادگی جهت دریافت کمک های شما خیرین گرامی را دارد.

 

 

    اشتراک گذاری

نظرات