حمایت از دو خانواده معتاد

حمایت از دو خانواده معتا
دو خانواده به علت درگیری سرپرست آنها با بیماری اعتیاد در شرایط بسیار دردناکی زندگی می کردند.
تماس های مردمی با خیریه باعث شناسایی آنها و بهرمندی از خدمات شد.
دانش آموزان این خانواده ضمن بهرمندی از بسته های آموزشی روانه مدرسه شدند.
تامین مایحتاج اولیه زندگی از دیگر اولویت های این خانواده بود که مواد غدایی شامل برنج، روغن، شوینده ها ، مرغ و … در اختیار آنها قرار گرفت .
خیریه پیگیری تامین زمین جهت یکی از خانواده ها می باشد و با خیرین نیز جلساتی در این زمینه برگزار کرده است .

    اشتراک گذاری

نظرات