زندگی سخت مادر و دو کودک

زندگی سخت مادر و دو کودک
مادری با دو کودک خود در شرایط بسیار دردناکی زندگی می کنند .
این خانواده از داشتن حداقل های زندگی مانند آب و گاز محروم می باشند.
پدر خانواده به علت بدهی زندانی می باشد .
فرزندان آنها دچار سوء تغدیه می باشند .
برای نجات این خانواده نیازمند مشارکت همگانی می باشیم .

    اشتراک گذاری

نظرات